32181310 post@menova.no

Deltakerutvalget

Menova tar medvirkning på alvor, derfor har vi et deltakerutvalg som skal kunne gi tilbakemelding på hvordan Menova utfører arbeidet med å få folk i jobb og hvordan bedriften utvikler tjenestene. Deltakerutvalget skal være et bindeledd mellom bedriften og jobbsøkerne. Utvalget velges av og blant jobbsøkerne i Menova. Utvalget består av seks jobbsøkere og VTA-ansatte, samt to ordinært ansatte. Plassene i utvalget er fordelt slik at de forskjellige arenaer i bedriften er representert –Hensmoen, Kilemoen og Eksterne plasser.

Vi legger vekt på å få med medlemmer fra programmer av ulik tidsavgrensning. Dermed skal både ansatte gjennom VTA og jobbsøkere i programmer av kortere art være representert. Det er viktig å få med personer som ønsker å bidra i et slikt forum, så vi har valgt ut fra jobbsøkere som har sagt seg villig til å delta. Alle jobbsøkere blir, via sin veileder, orientert om muligheten for å være med i utvalget. Funksjonstiden for medlemmer er ett år, og de som slutter i Menova i løpet av dette året vil bli erstattet av nye. Attføringsleder Idar Walderhaug og VTA-ansvarlig Mona Hunstad Pedersen er bedriftens representanter.

Deltakerutvalget består av:
-Mari Kyrrø – Eksterne arenaer – Koordinator. Tlf: 41614332
-Liv Vatnedal – Intern arena Kilemoen
-Ørnulf Juvet – Intern arena Hensmoen
-Monica Nystuen
-Hanne-Kari Hansen
-Idar Walderhaug – Attføringsleder
-Mona Hunstad Pedersen – VTA-ansvarlig i Menova

Jobbsøkerne skal velge en koordinator blant sine representanter i utvalget.
Koordinatoren er medlem av Menovas utvalg for behandling av klager på tjenestene.

Møter i utvalget
Deltakerutvalget skal ha minimum tre møter per år og det skal være møte både i 1. og 2. halvår. Ethvert medlem i utvalget kan be om at det avholdes møte. Attføringsleder er ansvarlig for innkalling til alle møter.

Ønsker du å komme i kontakt med Deltakerutvalget? Ta direkte kontakt, eller bruk e-post: deltakerutvalget@menova.no