32181310 post@menova.no

Avklaring er et tilbud til den som er usikker på hvor veien inn i arbeidslivet går videre, og som har behov for mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby. Avklaringen varer som hovedregel i inntil 4 uker. Dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil 8 uker. Målet er å få en konkret og realistisk handlingsplan for videre vei ut i arbeidslivet.

INNHOLD: Jobbsøkeren følger et strukturert opplegg han eller hun selv er med å planlegge. Gjennom arbeidsutprøving, kartlegging, veiledning og testing får jobbsøkeren en bevissthet og kompetanse til å kunne gjøre kvalifiserte valg for videre vei ut i arbeidslivet. Grunnleggende kompetanse som å møte på jobb tidsnok, holde avtaler og gjøre jobben man er satt til, er ferdigheter som kreves i alle bedrifter og yrker. Alt dette vil kartlegges gjennom avklaringsprosessen. Jobbsøkeren utarbeider en egen aktivitetsplan som beskriver mål for gjennomføringen av programmet.

APS er et tilbud til den som er usikker på mulighetene og forutsetningene for videre jobb, og som har behov for tett oppfølging og veiledning for å legge planer for et framtidig yrkesliv. Tiltaket varer i inntil 12 måneder, og kan forlenges med ytterligere 12 måneder om det er nødvendig. Målet med APS er at du som jobbsøker får prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet, og styrket mulighetene dine til å komme i arbeid eller utdanning.

INNHOLD: Jobbsøkeren følger et opplegg som innebærer arbeidspraksis, kartlegging, veiledning og testing, som gir en bevissthet og kompetanse som øker mulighetene i yrkeslivet. Arbeidspraksis foregår ved en av Menovas avdelinger eller ved en av de mange samarbeidende bedriftene vi har i distriktet. På denne måten kan vi gjøre utprøving og avklaring innen flere forskjellige yrker. Grunnleggende kompetanse som evnen til å møte på jobb tidsnok, holde avtaler og gjøre jobben man er satt til, er ferdigheter som kreves i alle bedrifter og yrker. Alt dette vil kartlegges gjennom prosessen. Jobbsøkeren utarbeider en egen aktivitetsplan som beskriver mål for gjennomføringen av programmet.

VTA er et tilbud til den som er uføretrygdet, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av tilbudene i det ordinære arbeidsliv. VTA er ikke tidsbegrenset, men personen går av med alderspensjon ved fylte 67 år. Målet er å bidra til å utvikle den enkeltes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelegging i arbeidet. Som VTA-medarbeider har man et ansettelsesforhold i Menova.

INNHOLD: Gjennom VTA i Menova møter jobbsøkeren andre med de samme behov og utfordringer som en selv har. Søkeren får nye kollegaer, blir en del av et fellesskap og får arbeidsoppgaver som gir verdi og mening i hverdagen. Jobb gjennom VTA innebærer å bli medarbeider ved et av våre forretningsområder. Hos oss får jobbsøkeren den hjelp og tilrettelegging som trengs for å sette nye mål og legge planer for hvordan han eller hun skal nå dem. VTA-medarbeidere hos Menova kan beholde hele uføretrygden sin, samtidig som man får produksjonslønn fra Menova. Medarbeidere i VTA kan tjene inntil 1G hvert år uten at det går utover uføretrygden.

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Menova kan tilby kvalifisering innen våre fagområder eller i en annen bedrift. Du vil motta lønn fra oss i den tiden du er tilknyttet dette tiltaket.

Arbeid i annen bedrift gir mulighet for kvalifisering innen nær sagt alle tenkelige arbeidsområder. På denne måten kommer du på et tidlig tidspunkt i nær kontakt med arbeidsgivere hvor det er mulighet for fast arbeid. Formidling til ordinær jobb skal alltid være hovedmålet i dette tiltaket