32181310 post@menova.no

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å ivareta dine personvernrettigheter informerer vi her om hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler, hvorfor vi registrerer disse, hvordan de behandles, hvem de kan utleveres til og om hvordan og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene.

Hva personopplysninger er

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg.

Formålet med behandlingen av personopplysninger om deg

Menova og den som handler på Menovas vegne skal behandle personopplysninger om deg kun til det formål å sikre deg best mulig utbytte av det tiltak/program du gjennomfører.

Årsaken til at Menova ber deg om personopplysninger er å kunne bistå deg i gjennomføringen av det tiltak/program du gjennomfører, slik at du får best mulig utbytte.

Menovas behandling av personopplysninger gjøres med grunnlag i Forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Type opplysninger som behandles

Menova behandler personopplysninger om deg som: Navn, fødselsdato og personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, familieforhold. Videre: helseopplysninger, opplysninger om utdanning og arbeidsforhold, resultater og evalueringer av tester og utprøving, personlige egenskaper og verdier.

Hvem kan få utlevert personopplysninger om deg

I utgangspunktet eier du selv alle opplysninger om deg. Menova kan ikke utlevere opplysninger om deg uten at du godkjenner dette. Eneste unnataket er til NAV, som har lovhjemlet rett til å få de opplysningene som gjelder det tiltaket/programmet du er søkt inn til via NAV.

For at du skal ha kunne komme i jobb er det nødvendig at arbeidsgiver får opplysninger om deg som: Utdanning, arbeidserfaring, referanser.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger om deg

Menova oppbevarer og behandler personopplysninger om deg selv ut fra en streng taushetsplikt. Alle personopplysninger som er skriftlige oppbevares i låste skap, alle personopplysninger som er i elektronisk form (datalagret) er sikret gjennom datamaskiner og dataprogrammer med sikrede passord, som må skiftes minst en gang i måneden.

Alle personopplysninger om deg, med unnatak av navn og kontaktinformasjon og informasjon om eventuelle lønnsutbetalinger, blir slettet måneden etter du har avsluttet tiltaket/programmet hos Menova, med mindre du er søkt inn i et nytt tiltak/program ved avslutning.

Din innsynsrett

Du har full rett til å se de opplysningene vi har registret på deg, og Menova har utarbeidet rutiner for hvordan dette skal skje.

Din rett til å klage

Du har full rett til å klage til Datatilsynet om du mener at Menovas behandling av dine personopplysninger er i strid med reglene.

Behandlingsansvarlig

NAV er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, Menova er databehandler. Det er inngått en databehandleravtale mellom NAV og Menova.

Er du lærling eller skoleelev er det Menova som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det samme gjelder for lønns- og arbeidsforhold om du er i tiltaket VTA.