Historie, visjon, verdier og samfunnsoppdrag

MENOVAS VISJON

Ingen skal være uten arbeid eller aktivitetstilbud i Ringeriksregionen.

MENOVAS VERDIER

Vårt verdiord er EKSTRA. Det står for ENTUSIASME, KVALITET, STOLTHET, TILLIT, RAUSHET og ANSVARLIGHET.

Menova er en fremtidsrettet bedrift som hjelper folk ut i jobb. Vi kaller oss en arbeidsbedrift og vårt mål er å være ledende i arbeidet med å få personer med ekstra utfordringer inn i arbeidslivet. Menova ble til i 2007 da Multipro AS og Eikli AS fusjonerte. Både Mulitpro og Eikli hadde lange tradisjoner før fusjonen, Eikli så langt tilbake som 60-tallet. Menovas historie strekker seg dermed rundt 50 år tilbake i tid. Menova er et kommunalt eid aksjeselskap og vi er leverandører av arbeidsmarkedstjenester til NAV, som er vår hovedoppdragsgiver. Ringerike og Hole kommune eier henholdsvis 93 og 7 prosent av aksjene i selskapet.

Bakgrunnen for fusjonen i 2007 var et politisk ønske om å unngå konkurranse mellom de to kommunalt eide selskapene. Selskapene var spesialisert på ulike ting og derfor ble Menova et selskap med flere virkemidler mot samme mål, nemlig å få folk i jobb. I fusjonen så politikerne også styrken i å ha én felles stemme overfor NAV og næringsliv. Erfaringen har vist at dette var en svært vellykket fusjon. Menova kom ut som en robust økonomisk bedrift med et sterkt fagmiljø. Dagens arbeidsbedrifter møter et helt annet marked enn for få år siden. Dagens marked preges av konkurranseutsetting, tydeligere krav til effektivitet og resultater. Menova har klart denne utviklingen godt og har hatt en solid faglig utvikling.

I dag er Menova en sentral bedrift på Hønefoss med 24 ordinært ansatte og 46 ansatt gjennom tilrettelagt arbeid. Samtidig formidles jobbsøkere kontinuerlig.

Menova ønsker å gjøre en viktig samfunnsoppgave ved å inkludere mennesker som ellers faller utenfor arbeidslivet. Vi arbeider etter tanken om at alle kan jobbe, spørsmålet er bare med hva og hvor mye. Avklaring av den enkelte brukers muligheter for arbeid og aktivitet og videreutvikling av disse mulighetene står derfor helt sentralt ved begynnelsen av et arbeidsforhold. Jobbsøkerens evner og interesser tillegges også stor vekt ved formidlingen. Kort sagt, vi fokuserer på mulighetene, fremfor utfordringene. Gjennom våre tilbud får jobbsøkeren et godt grunnlag til å gjøre kloke valg og muligheten til å styrke sin selvfølelse og få økt livskvalitet.

Samtidig innebærer det å være jobbsøker i Menova både en rett og en plikt til jobb. Det vil si at jobbsøkeren selv er ansvarlig for veien tilbake til arbeidet, for å gjøre en innsats og for å kjenne til arbeidslivets spilleregler.

Menova jobber sammen med NAV og eierne Ringerike og Hole kommune om å skape et kraft- og kompetansesenter. Vi ser på oss selv som en rekrutteringsbase for arbeidsgivere, og som en mulighetsarena for jobbsøkere som ønsker å komme i arbeid. Menovas mål er å tilby gode arbeids- og velferdstjenester.

Våre tre hovedmålsettinger er:

  • Få folk i jobb
  • Tilby tilrettelagte arbeidsplasser i egen bedrift
  • Tilby arbeidskraft til bedrifter i regionen

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10