KLAGEADGANG

Deltakere i tiltak/kurs ved Menova har full rett til å klage dersom man mener seg dårlig behandlet, at man ikke er veiledet i tiltaket på en tilfredsstillende måte, eller at man mener det er forhold i Menova som er kritikkverdige.

Deltakere kan ikke klage på en sluttrapport fra tiltaksgjennomføringen i Menova. Deltakere har derimot rett og plikt til å kommentere rapporten, og det skal legges til rette for at dette gjøres. Disse kommentarene blir en integrert del av rapporten.

En klage til Menova blir alltid tatt på alvor, og klager skal være sikret raskt svar. En klage er en formell tilbakemelding til Menova på ting som ikke fungerer som det skal, og skal være skriftlig. Dersom en deltaker ønsker hjelp til å skrive klagen, skal han/hun få hjelp fra tilrettelegger, veileder, teamleder eller attføringsleder.  Klagen kan sendes i Menovas internpost, eller i posten på vanlig måte.

Det er opprettet et utvalg for behandling av klager i Menova. Utvalget består av Deltakerutvalgets valgte koordinator, Attføringsleder og ansattes representant i Styret i Menova AS. Deltakerutvalgets koordinator har anledning til å ta med seg en brukerrepresentant som rådgiver. Denne har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Klageutvalget er høyeste behandlingsinstans for klager i Menova.

 

Si fra hvis du ikke er fornøyd

Deltakere i tiltak/kurs ved Menova har full rett til å klage dersom man mener seg dårlig behandlet, at man ikke er veiledet i tiltaket på en tilfredsstillende måte, eller at man mener det er forhold i Menova som er kritikkverdige.

Ved avslutning i tiltaket skal Menova skrive en sluttrapport til NAV. Deltakere kan ikke klage på selve sluttrapporten, men har rett og plikt til å kunne kommentere innholdet i rapporten. Vi legger til rette for at dette gjøres. Disse kommentarene blir en integrert del av rapporten.

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10