Selskapets politikk og etikk

Menova er en arbeidsplass hvor svært mange forskjellige mennesker møtes. Våre jobb- og treningsarenaer er drevet som enhver virksomhet, hvor ansatte og jobbsøkere sammen skaper sin arbeidsplass. Alle ansatte og jobbsøkere skal følge de samme etiske retningslinjene, samt at alle er underlagt selskapets politikk vedtatt av styret.

Menova er EQUASS-sertifisert

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Menova er medlem av Arbeid og Inkludering

Arbeid og Inkludering – en bro til arbeidslivet

Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering er fagutviklings, og interesseorganisasjonen for landets 110 attføringsbedrifter.
Vi er en av disse.

LES MER OM ARBEID OG INKLUDERING

Personalpolitikk
Selskapets personalpolitikk skal medvirke til at Menova når sine mål og realiserer sitt formål.

Alle ansatte skal lojalt følge selskapets personalpolitikk og Menovas Verdier og Etiske retningslinjer.

Menovas personalpolitikk skal legge til rette for et trygt, involverende og utviklende arbeidsmiljø. Sentralt i dette arbeidet er: åpenhet, medvirkning, integrering og tett samhandling med tillitsvalgte. Forventinger skal framkomme tydelige.

For å møte markedets krav, er Menovas personalmålsetting å sikre at selskapet tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og endringsdyktige medarbeidere.

For å oppnå dette legger Menova til rette for at ansatte trives, er stolte av arbeidsplassen og opplever anerkjennelse for arbeidet som utføres.

Kvalitetspolitikk
Vårt mål er å være førstevalget for kunder og arbeidssøkere som har behov for tjenester i vårt fagområde.

Dette vil vi oppnå ved:

  • Å sette kundens og brukerens behov i fokus
  • Å være tilgjengelig for kunder og deltakere
  • Å sørge for at deltakere og ansatte trives i Menova AS
  • Å sørge for høy kompetanse blant de ansatte
  • Å ha kontinuerlig forbedring av tjenester og arbeidsprosesser
  • Å ha lønnsom drift
  • Å måle tilfredshet hos kunder, arbeidssøkere og medarbeidereKvalitetsarbeid i Menova følger prinsippene i kvalitetsstandarden EQUASS (Europeisk kvalitetsstandard for leverandører av velferdstjenester) og Menova er EQUASS Assurance sertifisert.

Rekrutteringspolitikk
Målet for Menovas rekrutteringspolitikk:

Menova skal til enhver tid inneha nødvendig kompetanse for å kunne levere tjenester og produkter som markedet etterspør innenfor bedriftens område.

Menova ønsker å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Valg av kandidater skal være basert på vårt kompetansebehov både på kort og lang sikt. Personlig egnethet er av vesentlig betydning for å ivareta bedriftens leveranse av arbeids- og velferdstjenester.

Personer som rekrutteres skal forholde seg til Formål, Verdier og Etiske retningslinjer i Menova og gjeldende lover og regler for likestilling og ikke-diskriminering.

Ved rekruttering ønsker Menova at:

· Rekruttering skjer på bakgrunn av utdanning/kompetanse og relevant praksis.

· Rekrutteringsprosessen gjennomføres effektivt og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

· Søkerne opplever en god og forsvarlig behandling av søknaden og at rekrutteringsprosessen er ryddig og effektiv.

Politikk for likestilling og ikke-diskriminering
Menova skal være preget av likestilling og ikke-diskriminering. Menova ønsker å forholde seg til regler og prinsipper i sentrale lover på dette området:

· Arbeidsmiljøloven, kap. 13.

· Likestillingsloven, spesielt § 3 Generalklausul, § 4 Likestilling ved ansettelse og § 5 Lik lønn for arbeid av lik verdi.

· Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

· Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (Diskrimineringsloven).

Menova har derfor formulert sin holdning til GRUNNLEGGENDE MENNESKESYN i sine Etiske retningslinjer.

Politikk om Etikk
Menova ønsker å holde et høyt etisk nivå, med en kultur preget av åpenhet, tillit og integritet.

Dette skal prege våre programmer for deltakere og samhandlingen på alle nivåer i Menova.

Menovas Verdier, Etiske retningslinjer, prinsipper om Brukermedvirkning, Regler for Klagebehandling, Varslingsregler og systematisk HMS arbeid, skal medvirke til å ivareta deltakernes verdighet og til å beskytte deltakerne mot unødvendig risiko.

Menova forventer at alle ansatte forstår de etiske hensyn som er knyttet til bedriftens virksomhet.

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten
Menova ønsker aktiv medvirkning fra ansatte i planlegging, utvikling og evaluering av tjenestene. Planlegging og evaluering er avgjørende for å ivareta en utvikling som sikrer Menovas konkurranseevne. Menova ønsker effektive prosesser, og legger prinsippene i PUFF modellen til grunn i sine planprosesser.

Involvering av ansatte skal vises i prosedyrer for planarbeid og i gjennomføring av løpende tjenesteleveranse.

Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av deltaker
Menova anser et godt miljø og en positiv utvikling i forhold til arbeid og arbeidssøking som viktig for deltakers livskvalitet. Fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av deltaker vil virke negativt, og Menova ønsker å unngå at dette skjer. Menova forventer at alle ansatte forholder seg til:

Formål, visjon og verdier
Etiske retningslinjer
Klageadgang
Varslingsregler
HMS plan (årlig)
Deltakermedvirkning / Deltakerutvalg

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell
Sensitiv og taushetsbelagt informasjon som Menova får om deltaker skal holdes konfidensiell. Menova innhenter ikke informasjon om deltaker fra andre uten samtykke fra deltaker. Det innhentes ikke informasjon som ikke antas å være nødvendig for å gjennomføre bestillingen fra Nav (godkjent av deltaker). Oppbevaring av personopplysninger skal skje innelåst for fysiske dokumenter og i passordbeskyttede systemer for elektronisk informasjon. Personopplysninger skal slettes i samsvar med prinsippene i Lov om personopplysninger.

Politikk for aktiv deltakermedvirkning
Deltakere har rett og plikt til å medvirke. Menova er klar på at deltakermedvirkning har en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er aktiv deltakermedvirkning på individ- og systemnivå ved vurdering av behov, planlegging av tjenesten og evaluering av tjenesten.

1) Grunnleggende Menneskesyn
Menovas medarbeidere har et menneskesyn som innebærer at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av alder, kjønn, rase, religion og legning, intellektuelle og fysiske forutsetninger. Dette betyr at alle møtes med ydmykhet, respekt og likeverd, og at alle har krav på å bli tatt på alvor.

2) Serviceinnstilling
Menovas medarbeidere yter service eksternt og internt. Kollegaer har øye for hverandre og hjelper til etter behov slik at de får levert varer og tjenester. Menovas medarbeidere viser serviceinnstilling og åpenhet, velvilje og imøtekommenhet, og spiller hverandre gode. Alle er bedriftens ansikt utad.

3) Konfidensialitet
All behandling av personopplysninger er konfidensiell. Opplysninger om enkeltpersoner deles dersom det er formålstjenelig for saken og avklart med den personen saken gjelder.
Menova har oppdaterte regler for hvordan sakspapirer og personopplysninger skal håndteres på en riktig måte. Alle som har behov for det i sin jobb får opplæring i hvordan reglene skal forvaltes. Forholdene i Menova er lagt til rette slik at saksbehandlingen er smidig og effektiv innenfor de formelle rammene.
Alle som har en relasjon til bedriften skal være trygge på at personopplysninger blir ivaretatt på
en god og profesjonell måte.

4) Åpenhet og Medvirkning
Menovas utgangspunkt er at alle er ekspert på seg selv, og sjef i eget liv. Alle har noe å bidra med, og alle skal bli hørt.

Både medarbeidere, arbeidssøkere/deltagere skal ha mulighet til å spille en aktiv rolle i utvikling av bedriften og bedriftens tjenester og produkter. Brukerdeltagelse skal foregå på alle nivåer.

Alle har ansvar for å etterspørre informasjon, og Menovas ledere er ansvarlig for å sikre nødvendig informasjonsflyt på alle nivåer i bedriften.

5) Mottak av gaver – bestikkelser og korrupsjon
Menovas ansatte utviser skjønn ved mottak av gaver, og rådfører seg med nærmeste leder ved tvil om gavens størrelse eller hensikt. Blomster og konfekt til en verdi inntil 200 kr, er eksempler på akseptable oppmerksomheter. Gaver som er ervervet i Menova skal alltid komme fellesskapet i Menova til gode. Giver skal gjøres oppmerksom på dette. Gaver av høyere verdi og pengegaver skal avslås. Menova er bevisst på sin rolle som offentlig eid bedrift, og tar ansvar for å utvise moderasjon og god vurderingsevne.

6) Habilitet/ Rolle/Ansvar
Ansatte i Menova inngår ikke på noe nivå personlige relasjoner til kunder/arbeidssøkere/deltagere som binder partene følelsesmessig eller på andre måter, og gjennom dette påvirker behandling, oppfølging, produksjon og resultater. Dersom dette likevel skjer, er det en forutsetning med åpenhet rundt problemstillingen.

I de tilfellene hvor en arbeidssøker/deltager signaliserer behov for å bytte veileder, skal saken kartlegges og veilederbytte vurderes ut fra et helhetlig perspektiv. Dersom en selv eller andre stiller spørsmål ved den ansattes habilitet i enkeltsaker, skal habiliteten avklares.
Ansatte må ikke ha lønnet arbeid som griper inn i vedkommendes faste arbeidstid ved Menova eller legger beslag på vedkommendes arbeidskraft i bedriften.

7) Samfunnsansvar
Menovas viktigste samfunnsansvar er gjennomføring og profilering av primærvirksomheten.

Menova søker å unngå samarbeid med bedrifter som er til skade for miljø og mennesker, og er bevisst på eget miljøansvar.

Vårt verdiord er EKSTRA

EKSTRA står for:

ENTUSIASME
KVALITET
STOLTHET
TILLIT
RAUSHET
ANSVARLIGHET